DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde-1. Derneğin adı, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu Derneği’dir. Kısa adı KIBATEK olan derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek, gerekli gördüğü il ve ilçelerde şubeler açabilir.

Derneğin Amacı

Madde-2. Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu, Türk edebiyatının gelişmesi, güçlenmesi, zenginleşmesi, yaygınlaşması, araştırılması, tanıtılması, başka Türk lehçe, şive ve ağızları ile dünya dillerine aktarılması ya da çevrilmesi için çalışmak, bu yöndeki çalışmaları desteklemek, korumak, kollamak, özendirmek,ödüllendirmek,Türk yazarlar arasında dayanışma,işbirliği ve güçbirliği sağlamak,bu yöndeki çaba ve çalışmaları desteklemektir.Bu amacını gerçekleştirmek için:

a) Türk dili ile Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya ve dünyanın başka herhangi bir yerinde yaratılan Türk dilindeki edebiyatlarla, edebiyat ürünleri hakkında bilimsel çalışlmalar yapmak, yaptırmak, yapılması yönünde çaba harcamak;

b) Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya ve dünyanın herhangi bir yerinde Türk dilinde yazan yazarları ve Türk dilinde yaratı lan edebiyatlarla edebiyat ürünlerini Türkiye’de tanıtmak, yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile her türlü çalışmayı yapmak,

c) Türk yazar, edebiyatçı, edebiyat araştırmacısı ve bilim adamı, yayıncı ve edebiyatseverleri; Balkanlar, Avrasya ya da dünyanın neresinde olursa olsun Türkçe yazan yazar, edebiyatçı, edebiyat araştırmacısı ve bilim adamı, yayıncı ve edebiyatseverler ile bir araya getirmek; aralarında işbirliği ve dayanışma sağlamak;

ç) Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya ve dünyanın başka herhangi bir yerinde değişik Türk lehçe, şive ve ağızlarında yazan yazarlarla yaratılan edebiyatları ve edebiyat ürünlerini birbirlerine tanıtmak, aktarmak; bu yazarlar, edebiyatlar ve edebiyat ürünlerinin tanıtılmasını ve diğer Türk lehçe, şive ya da ağızlarına aktarılmasını sağlamak;

d) Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya ve dünyanın herhangi bir yerinde Türk dilinde yazan yazarları ve yaratılan edebi ürünleri dünya dillerine tanıtmak, çevirmek; bu yazarlar ve edebiyat ürünlerinin tanıtılmasını ve diğer dillere çevrilmesini sağlamak;

e)Yarışmalar ve ödüllendirmeler yapma; amaçları doğrultusunda ürün veren yazarlara, yönetim kurulu ya da yönetim kurulunun belirleyeceği seçiciler kurulunun onayıyla Kıbatek Edebiyat Ödülü; amaçlarına hizmet eden kişilere Kı - batek Hizmet Ödülü, Kıbatek Onur ya da benzeri başka ödüller vermek;

f) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapmak; gazete, dergi, kitap, broşür, CD, video ya da sinema filmi hazırlamak bunların arşivlenmesi, dağıtılması ve yayılmasını sağlamak;

g) Sözlü ve yazılı yayın etkinliklerinde bulunmak;

h) Amaçları doğrultusunda maddi, manevi koruma, özendirme, destekleme çalışmaları yapmak; bu gibi çalışmalar için yöntemler bulmak;

ı) Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya ve dünyanın başka herhangi bir yerinde üretilen kitap, dergi, gazete ve diğer basılı yayınlarla sözlü ve görüntülü yayın malzemesini arşivlemek; kurum kütüphanesi, müzesi, kültür merkezi. kulüp ve benzeri mekanları oluşturmak;

i) Her türlü kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak; konferans, panel, sempozyum, konser, yarışma düzenlemek, amaçları doğrultusunda yapılanları desteklemek;

j) Gelir getirici etkinlikler düzenlemek, amaçları doğrultusunda harcamada bulunmak;

k) Dernek yönetim kurulunun uygun göreceği, dernek amaçlarına ve yürürlükteki TC yasalarına aykırı düşmeyen başka etkinlikler yapmaktır.

l) İnsan hakları, demokratikleşme, savaşın yerine barışın egemen olması, edebiyatın ve sanatın tüm alanlarını kullanarak insanca bir yaşam için etkinlikler yapar; somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkarak, bunların araştırılması, derlenmesi ve yaygınlaştırılması için projeler hazırlar ve bu yönde çalışmalarda bulunur.

ÜYELİK

Madde-3. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz (18) yaşını bitirmiş olan herkes derneğe üye olabilir.

Ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun madde ve hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımayan kişiler ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.”

Üyelik ödentisi aylık 5.00 YTL olup yıllık 60.00 YTL eşit iki taksit halinde ya da peşin olarak ödenebilir. Üye, başvuru sırasında bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi olarak 20.00 YTL öder.

Üyelik başvurusunda bulunan kişinin durumu, 5253 sayılı Dernekler Yasası çerçevesinde titizlikle incelenir ve 30 gün içerisinde sonuç yazılı olarak kendisine bildirilir. Üyeliğe kabul edilen üye, seçme ve seçilme hakkını kazanmış olur.

Üye olmak için başvuran kişiye, Dernekçe hazırlanan form verilir. Bu formu dolduran kişi, iki eski üyeye de imzalatarak Yönetim Kuruluna imza karşılığı verir.

Asıl ve Onursal olmak üzere, Derneğin iki tür üyesi vardır.

Asıl Üyeler: Kanunun ve tüzüğün gerektirdiği şartları haiz Türk vatandaşları asıl üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanların asıl üyelikleri için, Türkiye’de oturma haklarının bulunması gerekir.

Onursal Üyeler: Türk dili ve edebiyatına önemli hizmetlerde bulunan yerli ve yabancı bilim adamı, Türkologlar, Türk dili ile ilgili çeviri ve yayın yapmış kişiler ve uzmanlarla derneğe maddi ve manevi katkısı büyük olan kişilere Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile “Onursal Üyelik” verilir.

Onursal üyeler, Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Onursal üyeler, ödenti ödemezler, ancak derneğe bağış ve yardım yapabilirler. Genel kurula katılıp söz alabilirler. Seçme ve seçilme hakları yoktur.”

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde-4. Her üye yazı ile bildirmek suretiyle üyelikten çıkabilir. Üyelikten çıkarılan üyeler, ayrılma tarihine kadar olan üyelik ödenti borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Yüklendikleri aidatı iki yazılı bildiriye rağmen ödemeyen üyeler, Dernekler Kanunu’nda yazılı suçları işleyenler, Derneğin amacına ve tüzüğe aykırı davranışları tespit edilenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Çıkarma kararına karşı Genel Kurula itirazda bulunulabilir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde- 5. Derneğin organları şunlardır:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde-6. Genel Kurul iki yılda bir olağan olarak Kasım ayı içerisinde toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından davet edilir. Denetleme Kurulu’nun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu, bu süre içinde toplantıya çağırmaz ise, Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan delegeler den birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyet seçer ve Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde-7. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi veya derneğin kapatılmasına ait kararlar üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır.

Madde-8. Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini hazırlar ve üyeler bu listeyi imzalayarak Genel Kurula girebilirler.

Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek ya da yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak delegelere duyurulur. ‹kinci toplantı nın, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler, ikinci toplantıya genel kurula çağırma usulüne uygun olarak yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantısı Ankara’dan başka yerde yapılamaz.

Madde-9. Genel Kurul için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir.

Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter tarafından açılır. Açılışın ardından, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan yardımcısı ve iki katip üye seçilir. Görüşmeler bir tutanakla tespit edilerek başkan, başkan yardımcısı ve katip üyeler tarafından imza edilir. Bütün belgeler daha sonra Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurul sonucu ve seçimlerde kazanan Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve oturum adresleri, Genel Kurulu izleyen (30) gün içinde yazı ile Ankara Valiliği’ne bildirilir.

Toplantının Yapılış Biçimi

Madde-10. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gelen delegeler, resmi kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, işyeri personel tanıtım kimliği, vb..), Yönetim Kurulunca görevlendirilmiş görevli/görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, hazirun listesindeki isimleri karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik kartı göstermeyenler, hazirun listesini imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayanlar, toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek delegesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurulu izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere Divan Kurulu oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin, Divan Kuruluna kimliklerini göstermeleri ve delege listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimini ve güvenliğini sağlamak, Divan Başkanına aittir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konular da gündeme alınır.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delegenin bir (1) oy hakkı vardır ve oyunu kendi kullanmak zorundadır. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde-11. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Dernek organlarının seçilmesi.

b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi.

d. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

e. Derneğin, çalışma alanı ve amaçlarına yakın bir üstbirliğe (Birlik, Federasyon ya da Konfederasyon, vb.. katılması için karar almak.”

f. Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla uluslararası edebiyat kuruluşlarına üye olunması

g. Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla, uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunulması.

h. Derneğin feshi.

ı. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

i. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

j. Yönetim kurulunun açmayı düşündüğü yurtiçi ve yurtdışında Dernek şube ya da temsilciliklerinin açılması ya da kapatılmasına karar vermek,

k. Dernekten çıkarılan yönetici ya da üyelerin itirazlarını incelemek, karara bağlamak.

Yönetim Kurulu Oluşumu ve Görevleri

Madde-12. Yönetim Kurulu, dernek asıl üyeleri arasından ve Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. Kurul, beş (5) asıl, beş (5) yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu şu görevleri yerine getirir:

a. Derneğin gelir ve gider hesaplarının düzgün tutulmasını sağlar ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.

b. Derneğin Başkan veya Başkan Vekilinin Ankara’da bulunmaması halinde Genel Sekreterin temsil edeceğine dair karar alır.

c. Aidat toplama, çeşitli şekillerle derneğe gelecek olan parayı banka, PTT gibi yerlerden çekme, buralara yatırma gibi hususlarda Başkan, Genel Sekreter ve Saymanın yetkili olacağına dair karar alır.

ç. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

d. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak

e. Dernek genel kurulunu olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak.

f. Genel kurulca alınan kararları uygulamak.

Görev Tanımı

a- Başkan: Genel Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Gerektiğ inde Dernek adına demeç verir, basın açıklaması yapar.

b- 2.Başkan: Başkan olmadığı zaman Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Genel Yönetim Kuruluna başkanlık yapar ve Başkan adına yetkilerini kullanır.

Sekreter: Derneğin tüm işlerinin yürütülmesi ve eşgüdümünü sağlar. Başkanın yokluğunda onun görevlerini yapar, yetkilerini kullanır.

ç- Sayman: Derneğin mali işlerini yürütür, hesaplarını tutar. Genel Kurul bütçesini hazırlar.

Madde-13. Yönetim Kurulu ilk toplantısında iş bölümü yaparak aralarından bir Genel Başkan, bir 2.Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer.

Yönetim Kurulu bu ilk toplantıda masraşarın Genel Başkan, Genel Sekreter ve Sayman tarafından ve herhangi ikisinin imzalarıyla yapılabileceğine dair karar alır.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.

Denetleme Kurulu Oluşumu ve Görevleri

Madde-14. Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca iki yıl için ve gizli oyla seçilir. Bu kurul, denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Yönetim Kurulu, istendiği her an Derneğin bütün evraklarını ve defterlerini Denetleme Kurulu’nun tetkikine arz eder.

Denetleme Kurulu, Derneğin iş programına ve bütçeye ilişkin işlemleri ve hesapları denetleyerek sonuçtan Yönetim Kurulunu bilgilendirir.) Denetleme Kurulu raporu bireysel ya da toplu halde olabilir. Denetleme kurulu incelemeleri sonunda Dernekler Kanununa ve tüzüğe aykırı önemli ve esasa müteallik durumlar görürse, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurulu toplaması için çağrıda bulunabilir.Yönetim Kurulu bu takdirde Genel Kurulu bir ay içinde toplamak zorundadır.

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçildikten en geç bir hafta sonra toplanarak, asıl üyeler arasında bir Başkan seçer.

İç Denetim

Derneğin iç denetimi, genel kurul, yönetim kurulu ya da denetleme kurulu tarafından yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Derneğin, anılan organlar tarafından iç denetiminin yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İş denetimi yapacak olan kurul, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralı klarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DEFTERLER VE KAYITLAR

Madde-15. Dernek Yönetim Kurulu, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterler, noterden ya da Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olmak zorundadır.

Mali Hükümler

Madde-16. A-Derneğin gelir kaynakları

a. Asıl üyelerden aylık 5 YTL olmak üzere yıllık 60.00 YTL tutarında alınacak olan üye ödentisi.

b. Arzu eden onursal ve fahri üyelerin verecekleri aidat veya bağış.

c. Dernekçe yapılacak yayınlardan sağlanacak gelir.

ç. Piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, yayın, sergi, konferans vb. gibi faaliyetlerden sağlanacak gelir.

d. Bağışlar ve yardımlar.

e. Yardım toplama mevzuatına göre toplanacak olan bağış ve yardımlar.

B- Borç Yükleyen İşlemler

Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 500 TL’yi aşan tüm harcamalarda, Dernek Saymanı ile Başkanın ya da Sekreterin imzasının bulunması zorunludur. 500 TL’yi aşmayan harcamalar Dernek Başkanı, Sekreter ya da Saymanın tek başına imzası ile yapılabilir.

C- Makbuzlar ve Harcama Belgeleri

Derneğin geliri, dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır ve giderleri de belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri saklanır. Dernek paraları, Dernek adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Dernek kasasında, erginler için belirlenen asgari ücretin brütünün üç katından fazla para bulunduramaz.

D- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, amacını geliştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gereksinim duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.

Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak tutarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürmeyecek nitelikte yapılamaz.

Madde-17. Derneğin bütün gelirleri, Yönetim Kurulunca yetki verilecek üyeler tarafından ve alında belgesi ile toplanır.

Bu belgelerin saklanması süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak, “Alındı Belgesi”, Yönetim Kurulu tarafından “matbaada bastırılması” yönünde alınacak karar doğrultusunda Dernek adı ve adresinin de yer alacağı bir biçimde matbaada bastırılır.

ŞUBE AÇILMASI VE HUKUKSAL DURUM

Madde-18. Dernek, gerekli görülen yerlerde genl kurul kararıyla şube açabilir. fiube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı; dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçları ndan ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu dernek iç organıdır.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, en yakın şubelere aktarılır. fiubeye yapılan üyelik başvuruları, fiube Yönetim Kurulu tarafından üyeliğin kabulü ya da reddi biçiminde karara bağlanır ve 30 (otuz) gün içerisinde başvuru sahibine yazıyla bildirilir. fiubeler, üyelikle ilgili bilgileri genel merkeze bildirirler.

Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. fiubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 10 üye adına seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir.

Bu tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, dernek yönetim kurulunca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “fiubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

Şube Organları, Görev ve Yetkileri

Madde-19. Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

A- Şube Genel Kurulu: fiubeye kayıtlı üyelerin katılmasıyla iki yılda bir, Genel Merkez genel kurulundan en az iki ay önce, fiubeler olağan genel kurulunu bitirmiş olmalıdır. fiube genel kurulunun toplanma ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili maddeleri kıyas alınarak uygulanır.

B- Şube Yönetim Kurulu: fiube genel kurulunda gizli oyla seçilen beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olara bu tüzüğün yönetim kuruluyla ilgili maddeleri kıyas alınarak uygulanır.

C- Denetleme Kurulu: Şube genel kurulunda seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleriyle görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün denetleme kurulu ile ilgili maddeleri kıyasalınarak uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde-20. Derneğin tüzüğü, Genel Kurul’un kararıyla gerçekleşir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katı lma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması gerekir. Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katı lan üyelerin üçte iki (2/3) oyu ile olur.

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Madde-21. Mahkeme kararı ile fesih ve kendiliğinden dağılmış sayılma durumları dışında, Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katı lma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, ikinci kez toplantıya çağrılır. ‹kinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki (2) katından az olamaz. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile verilir.

Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının ve parasının tasfiyesi için üç (3) kişilik bir kurul seçer.

Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder.

Genel kurul kararıyla fesih durumunda, Derneğin mal varlığı yine Genel kurulun belirleyeceği kamu hizmeti gören bir kuruma bırakılır. Diğer hallerde yürürlükteki Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata göre hareket edilir.

Diğer Hükümler

Madde-22. Bu tüzükte belirtilmeyen, öteki bütün durumlarda Dernekler Kanununa göre işlem yapılır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Ad ve Soyadı Meslek ve sanatları ikametgâh ve Uyruğu

1. Metin Turan, Öğretim Görevlisi – Araştırmacı-yazar Hatay Sok.9/19, Kızılay-Ankara, TC

2. Yunus Koçak E.Emniyet Müdürü-Araştırmacı-yazar Ergazi Mh. Çağlar Sitesi 8/9 Batıkent-Ank.,TC

3. Vedat Yazıcı Öğretim Görevlisi/Yazar -Eleştirmen 66. Sokak 3/3, Emek-Ankara, TC

4. Haydar Ünal İktisatçı/Şair- Yazar Ş. Günaltay Cad. 142 Küçükesat- Ankara,TC

5. Ahmet Yüksel Türkolog,Yayıncı-Sahaf ‹lkyerleşim 434. Sok. No: 69 Batıkent-Ank,TC

6. Mustafa Oral Dr., Araştırma Görevlisi A. Türkeş Cad.. 92/1, Yenimahalle-Ankara TC

7. Mehdi Koçyıldız Öğretmen,fiair-yazar Tuzluçayır Mah. 16 Sok No: 18/5 Mamak, TC

Derneğin Geçici Yönetim Kurulu

Metin TURAN (Başkanı)

Yunus KOÇAK (Başkan Vekili)

Ahmet YÜKSEL (Sekreter)

Haydar ÜNAL (Sayman)

Vedat YAZICI (Üye)

Mustafa ORAL (Üye)

Mehdi KOÇYILDIZ (Üye)

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER